תנאי שימוש

תנאי השימוש של פרוגו

קבלת התנאים

ברוך הבא לאתר הקניות האלקטרוני Fruugo, המובא אליך על ידי Fruugo.com Ltd. ("אנחנו"). תנאי השימוש ("TOU") האלה  קובעים את אופן השימוש שלך בתוכן, בתוכנה ובשירותים המוצעים באמצעות Fruugo.

תנאי השימוש ("TOU") האלה קובעים את אופן השימוש שלך בשירותים ובתכנים המוצעים על ידינו באמצעות Fruugo. על ידי שימוש ב-Fruugo, הנך מאשר/ת ומסכימ/ה להיות מחויב/ת ל-TOU. אם אינך מסכימ/ה עם TOU או עם כל שינוי בהם, עליך להפסיק את השימוש שלך ב-Fruugo.

TOU עשויים להתעדכן על ידינו מעת לעת עם או בלי שליחת הודעה אליך. מעת לעת עליך לבדוק אם חלו שינויים ב-TOU  בעמוד תנאי השימוש.

אלא אם כן נאמר במפורש אחרת, כל תכונה חדשה או שיפור או שחרור של מאפיינים חדשים של השירות יהיו כפופים ל-TOU. השימוש שלך בשירות Fruugo מסוים עשוי להיות כפוף גם להנחיות והמדיניות החלות על שירות כזה, אשר עשויות להתפרסם ולהשתנות על ידי Fruugo מעת לעת. כל ההנחיות והמדיניות מסוג זה משולבות על ידי הפניה בתוך TOU. במקרה של חוסר עקביות בין TOU לבין הנחיות או מדיניות כלשהן, TOU יגברו.

חובות ההרשמה שלך

בהתחשב בשימושך בשירות הנך מסכימ/ה: (א) לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא אודותיך כפי שמתבקש על ידי טופס ההרשמה של השירות ("נתוני הרשמה") ו- (ב) לשמור ולעדכן את נתוני ההרשמה מיד כדי לשמור עליהם נכונים, מדויקים ומלאים.

עליך להיות מעל גיל שש עשרה (16). אם אינך בגיל המותר על פי חוקי המדינה בה הינך מתגורר/ת, על אחד ההורים שלך או אפוטרופוס חוקי להשלים את ההרשמה בשמך.

אם תמסר/י מידע שאינו נכון, לא מדויק או לא שלם, או שתהיה לנו עילה סבירה לחשוד כי מידע שכזה אינו נכון, לא מדויק או לא שלם, שמורה לנו הזכות להשעות או לסגור את חשבונך ולסרב לכל שימוש עתידי בשירות (או כל חלק ממנו).

FRUUGO חשבון, ססמה ואבטחה

תקבל/י ססמה וייעוד חשבון בסיום תהליך ההרשמה לשירות. חלה עליך אחריות לשמירה על סודיות הססמה והחשבון, וכן חלה עליך אחריות מלאה לכל הפעולות המתבצעות עם הססמה או החשבון שלך. הנך מסכימ/ה להודיע ​​לנו מייד על כל שימוש לא מורשה בססמה או בחשבון שלך ועל כל פרצת אבטחה אחרת. איננו יכולים ואנו לא נהיה אחראים לכל אבדן או נזק הנובעים מאי עמידה בסעיף זה.

FRUUGO מדיניות פרטיות

נתוני הרשמה ומידע מסוים אחר אודותיך כפופים למדיניות הפרטיות של Fruugo. למידע נוסף נא לעיין במדיניות הפרטיות המלאה שלנו בעמוד מדיניות הפרטיות.

הנך נותנ/ת הסכמתך לכך כי אנו רשאים לגשת, לשמור ולחשוף את פרטי החשבון שלך ואת התוכן שלך: (א) לחברות השותפות שלנו ברחבי העולם לצורך אספקת התוכן לך ולאחרים באופן יעיל; (ב) לצורך ניהול נכון של חשבונך בהתאם לנהלי התפעול הסטנדרטיים שלנו; וכן (ג) אם נדרש לעשות כן על פי חוק או מתוך אמונה בתום לב כי כל גישה, שמירה או חשיפה כאמור נחוצים באופן סביר כדי: (i) לעמוד בהליך משפטי; (ii) לאכוף את TOU; (iii) להשיב לטענות כי תוכן כלשהו מפר את זכויותיו של צד שלישי; (iv) להשיב לבקשותיך לשירות לקוחות; או (v) להגן על הזכויות, הקניין או אבטחת השירות, המשתמשים בו והציבור. אנו עשויים להקליט שיחות שירות לקוחות ולאסוף מידע אחר הקשור לאינטראקציה בינך לבין Fruugo ובינך לבין הקמעונאי המיוצג על ידינו.

מוצרים ומשלוחים

כל המוצרים המוצגים ב-Fruugo נמכרים על ידי קמעונאי צד שלישי עצמאיים. Fruugo אינו הקונה או הקמעונאי של פריטי הקמעונאי. Fruugo הוא ספק הפלטפורמה המאפשרת לקמעונאים ולקוחות לבצע עסקאות. לפיכך, החוזה שנוצר עם השלמת המכירה של מוצרי צד שלישי אלה הוא אך ורק בין הלקוח לקמעונאי.Fruugo אינה צד בחוזה זה ואינה מקבלת על עצמה כל אחריות הנובעת ממנו או בקשר אליו. אנו עושים את מרב המאמצים כדי לוודא כי המוצרים שנרכשו על ידיך ב-Fruugo הם באיכות טובה, עומדים בדרישות של כל החוקים והתקנות הרלוונטיים ועונים מכל הבחינות המהותיות על תיאור המוצר המוצג ב-Fruugo. אנו עוקבים אחר תהליכי המשלוח של הקמעונאים ואחר משוב הלקוחות שלנו על מוצרים שנמכרו ב-Fruugo, אך אין לנו שליטה ישירה על מוצרים או משלוחים פרטניים של מוצרים שנמכרו ב- Fruugo.

אנו מקבלים את התשלומים שלך בשם הקמעונאי, ואנו מתחייבים להחזיר לך מטעם הקמעונאי את כל הכספים שהנך עשוי/ה להיות זכאי/ת להם.

הנחיות נוספות מופיעות בפרקים הרלוונטיים בעזרה של Fruugo. הנחיות כאלה עשויות להשתנות מעת לעת עם או בלי שליחת הודעה אליך. הנך מבינ/ה ומסכימ/ה כי הנחיות כאלה תהוונה חלק בלתי נפרד מ

-TOU האלה.

תנאי האחריות הינם ספציפיים למוצר, ולכן הם יסופקו עם המוצר הרלוונטי, או על ידי הקמעונאי הרלוונטי.

עמידה בחוקים ובתקנות המקומיים

הנך מסכימ/ה לציית לכל החוקים והכללים המקומיים הנוגעים להתנהלות מקוונת ותוכן קביל וכן לכל החוקים החלים לגבי העברת נתונים טכניים המיוצאים מהמדינה בה הנך מתגורר/ת.

אי-מכירה חוזרת של השירות

הנך מסכימ/ה לא לשעתק, לשכפל, להעתיק, למכור או למכור מחדש חלק כלשהו מהשירות או שימוש בשירות.

שינויים בשירות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את השירות (או כל חלק ממנו) עם או בלי הודעה מוקדמת. הנך מסכימ/ה כי אנו לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין שינוי, השעיה או הפסקת השירות.

קישורים

השירות עשוי לספק, או צדדים שלישיים עשויים לספק, קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים. מכיוון שאין לנו שליטה באתרים ומקורות כאלה, הנך מאשר/ת ומסכימ/ה כי איננו אחראים לזמינותם של אתרים או מקורות חיצוניים כאמור, ואיננו תומכים ואיננו נושאים באחריות לכל חומר ושירותים הנמצאים או זמינים באתרים או מקורות אלה. עוד הנך מאשר/ת ומסכימ/ה כי לא נשא באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אבדן שנגרם או נגרם כביכול כתוצאה או בקשר לשימוש או הסתמכות על חומרים או שירותים כאמור הזמינים דרך או בכל אתר או מקור כאמור.

זכויות קניין

הנך מאשר/ת ומסכימ/ה כי השירות מכיל מידע קנייני וסודי המוגן על ידי חוקי קניין רוחני רלוונטיים וחוקים אחרים. בנוסף, הנך מאשר/ת ומסכימ/ה שתכנים המוצגים לך דרך השירות מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, פטנטים או זכויות וחוקי קניין אחרים. אלא אם כן ניתן אישור מפורש על ידינו או על ידי המפרסמים, הנך מסכימ/ה לא לשנות, להשכיר, להלוות, למכור, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על השירות או על התוכן, כולו או חלקו.

הנך מסכימ/ה לא לגשת, או לנסות לגשת לשירות בכל דרך שהיא פרט לממשק המסופק על ידינו לשימוש בגישה לשירות.

שיפוי

הנך מסכימ/ה לשפות ולפטור אותנו ואת חברות הבנות, החברות השותפות, נושאי משרה, סוכנים ושותפים אחרים, קמעונאים ועובדים שלנו, מכל טענה או דרישה, לרבות שכר טרחה סביר של עורכי דין, המועלית על ידי צד שלישי בשל או כתוצאה מתוכן ששלחת, פרסמת או העברת באמצעות השירות, כתוצאה משימוש שלך או מקשר שלך לשירות, כתוצאה מהפרה שלך את TOU, או כתוצאה מהפרה שלך את זכויותיו של גורם אחר.

הצהרות

הנך מאשר/ת ומסכימ/ה במפורש כי:

הנך הנושא/ת הבלעדי/ת בסיכון בשימוש שלך בשירות. השירות ניתן על בסיס "כמות שהוא" ו"על פי זמינות". ככל שמותר על פי החוקים החלים, אנו מסירים מעצמנו באופן מפורש כל התחייבות, תנאים והגבלות אחרות מכל סוג שהוא, בין אם במפורש או במשתמע, לרבות, אך לא רק, כל תנאי במשתמע של סחירות, איכות משביעת רצון או התאמה למטרה מסוימת.

איננו מתחייבים או מצהירים כי (I) (השירות) יעמוד בדרישותיך, (II) השירות יהיה ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או ללא שגיאות, (III) התוצאות שיתכן שיושגו משימוש בשירות תהיינה מדויקות או אמינות, (IV) ושאיכותם של מוצרים, שירותים, מידע או חומר אחר שנרכש או הושג על ידך באמצעות השירות תענה על הציפיות שלך.

הורדה או השגה בדרך אחרת כל תוכן שהוא באמצעות השימוש בשירות תתבצע על פי שיקול דעתך הנך נושא/ת בסיכון לכך, וכי את/ה תשא/י באחריות באופן בלעדי לכל נזק שייגרם כתוצאה מהורדה של כל תוכן כאמור.

שום ייעוץ או מידע, בין שבעל פה או בכתב, שהושג על ידך מאיתנו או באמצעות השירות או מהשירות, לא יצור אחריות כלשהי או מחוייבות אחרת שאינן מוצהרות במפורש ב-TOU.

הגבלת האחריות

הנך מאשר/ת ומסכימ/ה באופן מפורש לכך כי אנו לא נהיה אחראים לכל נזק שהוא, ​​בין אם ישיר או עקיף, לרבות אך לא רק נזקים בשל אבדן רווחים, רצון טוב, שימוש, מידע או אובדן בלתי מוחשי אחר, גם אם נמסר לנו לגבי האפשרות לנזקים כאלו, הנגרמים כתוצאה מ: (I) השימוש או חוסר היכולת להשתמש בשירות או במוצר כלשהו המוצג בשירות; (II) עלות רכישתם של מוצרים ושירותים חליפיים כתוצאה ממוצרים, נתונים, מידע או שירותים שנרכשו או הושגו או כתוצאה מהודעות שהתקבלו או עסקאות שהוכנסו דרך השירות או מהשירות; (III) גישה או שינוי לא מורשים של ההעברות או הנתונים שלך; (IV) הצהרות או התנהלות של צד שלישי כלשהו בשירות; או (V) כל עניין אחר הקשור לשירות או למוצרים המוצגים או נמכרים באמצעות השירות.

האחריות המלאה שלנו והפתרון הבלעדי עבורך לא יחרגו מהסכום ששולם על ידך עבור המוצר והשירותים הרלוונטיים.

הנך מסכימ/ה כי ללא קשר לכל משפט או חוק העומדים בסתירה, כדי להיות תקפה על כל תובענה או עילת פעולה הנובעת או קשורה לשימוש בשירות, לכל מוצר המוצג או נמכר באמצעות השירות או ל-TOU, להיות מוגשת תוך שנה אחת (1) לאחר שתובענה או עילה לפעולה שכזו עלתה.

יוצאים מן הכלל ומגבלות

סמכויות שיפוטיות מסוימות אינן מאפשרות החרגה של אחריות מסוימת או הגבלה או החרגה של מחויבות בגין נזק מסוים. לפיכך, יתכן כי חלק מהמגבלות האמורות בסעיפים 14 ו- 15 לא יחולו עליך.

שום דבר ב-TOU לא ישפיע על זכויותיהם המעוגנות בחוק של הצרכנים.

הפסקת שירות

הנך מסכימ/ה כי אנו רשאים לסגור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, את הססמה שלך, חשבונך (או כל חלק ממנו) או להפסיק השימוש בשירות, וכן להסיר כל תוכן שהוא מהשירות, מכל סיבה שהיא, כולל, ללא הגבלה, מסיבות של חוסר שימוש או אם אנו מאמינים שהפרת או פעלת באופן לא עקבי עם רוח הדברים של TOU. הנך מסכימ/ה כי כל חסימה של הגישה שלך לשירות על פי כל תנאי של TOU האלה יכולה להיכנס לתוקפה ללא הודעה מוקדמת, ומאשר/ת ומסכימ/ה כי אנו רשאים לבטל או למחוק את חשבונך באופן מיידי.

כל חשבון שלא נעשה בו שימוש במשך פרק זמן מסוים עשוי להסגר וכל התוכן בו יימחק לצמיתות בהתאם להנחיות והמדיניות של Fruugo’s. הנך מסכימ/ה כי אין לנו כל אחריות ומחויבות בשל מחיקה או כישלון לשמור תוכן כלשהו המתוחזק או מועבר על ידי השירות. יתר על כן, הנך מסכימ/ה כי לא נשא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין חסימת הגישה שלך לשירות.

הודעה

הודעות אליך עשויות להתבצע באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות דואר רגיל. השירות עשוי לספק גם הודעות על שינויים ב-TOU או בעניינים אחרים על ידי הצגת הודעות או קישורים להודעות בפניך בשירות באופן כללי.

מידע מסחרי

הלוגו של Fruugo, סימני המסחר וסימני השירות של Fruugo, ולוגואים ושמות מוצרים ושירותים אחרים של Fruugo הם סימנים מסחריים של Fruugo Ltd. ("Fruugo Marks"). ללא הסכמתנו מראש, הנך מסכימ/ה שלא להציג או להשתמש בשום אופן ב-Fruugo Marks.

תביעות נכסים אינטלקטואליות

פרוגו מכבד את הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור שזכויות הקניין הרוחני שלך הופרו ב Fruugo או באתרים המסונפים לה, אנא דווח על הבעיה לכתובת legal@fruugo.com עם כל התיעוד התומך הנדרש ובהתאם ל

מדיניות התלונות המשפטיות של Fruugo על צד שלישי

מידע כללי

TOU האלה (כולל הפרקטיקות והמדיניות המוזכרות כאן) מהווים את ההסכם כולו בינך לבינינו וקובעים את אופן השימוש שלך בשירות, כאשר הם מחליפים כל הסכם קודם בינך לבינינו. השימוש שלך בשירות עשוי להיות כפוף לתנאים ולהגבלות נוספים שיכולים לחול בעת השימוש בשירותים שותפים, בתוכן של צד שלישי או בתוכנת צד שלישי. TOU ומערכת היחסים בינך לבינינו ייקבעו על פי חוקי פינלנד. הנך מסכימ/ה לקבל על עצמך את סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בפינלנד. כל כישלון מצדנו לממש או לאכוף כל זכות או תנאי כלשהם של TOU לא יהווה ויתור על זכות או תנאי כאמור. אם אחד התנאים של TOU נמצא על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת כלא תקף, הנך  מסכימ/ה בכל זאת כי על בית המשפט להשתדל ליישם את כוונות הצדדים כפי שהן משתקפות בתנאי זה, וכי התנאים האחרים של TOU ימשיכו להיאכף ויישארו במלוא התוקף.

לא את/ה ולא אנו רשאים להקצות או להעביר זכויות או התחייבויות כלשהן תחת ה-TOU ללא הסכמה מראש ובכתב של הצד השני, מלבד זה שאנו נהיה רשאים להקצות או להעביר כל אחת או את כל הזכויות וההתחייבויות שלנו ( ללא הסכמתך המוקדמת) לאחת מהחברות השותפות שלנו. הנך מסכימ/ה שחשבון Fruugo שלך הוא אישי ולא ניתן להעברה. כותרות הסעיפים ב-TOU זה נועדו לנוחות בלבד.

הפרות

נא לדווח על הפרות כלשהן של ה-TOU לשירות הלקוחות של Fruugo.

סטטוס סוכנים מסחריים

Fruugo פועל כסוכן מסחרי מטעם הקמעונאים בלבד ולא מטעם הלקוחות. בהסכם שלנו עם הקמעונאים, הקמעונאים אישרו ל- Fruugo לסיים את מכירת המוצרים ללקוחות מטעם הקמעונאים. המשמעות היא של- Fruugo יש סמכות מצד הקמעונאים לחייב את הקמעונאים למכירת מוצרים.